Tue. Mar 5th, 2024

Uncategorized

เพื่อนในสังคมออนไลน์ มีมากมายหลากหลาย ทั้งพื้นภูมิเบื้องหลัง สถานภาพในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นในใจ เมื่อการพบปะ ปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หาได้รู้กันไม่ว่า แต่ละคนมีความเป็นมาอย่างไร นอกจากจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปนานๆ ถึงกระนั้น แต่ละคนก็ยังคงมี พื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครมาล่วงรู้อยู่ ไม่มากก็น้อย น้อยคนที่จะสัมพันธ์กันอย่างหมดหัวใจ ใส่กระเป๋าเดียวกันได้ หากยังคงเป็นเพื่อน... Read More