CU Freshy 13

ในปี ๒๕๖๓ จะเป็นปีที่ น้องใหม่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะมีอายุครบ ๕๐ ปี ที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พวกเราจะได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อความสนุกสนาน บันเทิงใจแก่พวกเราเอง เพื่อตอบแทนมหาวิทยาลัยของเรา และเพื่อตอบแทนสังคม ที่ให้โอกาสเราได้รับการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย    คณะต่างๆ รวม ๑๐ คณะ ที่มีอยู่ในขณะนั้น ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา แค่คณะรัฐศาสตร์ ของเรา โดย ม้อย ยุพิน ดิสสะมาน ได้นัดประชุมเตรียมการกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว และได้มอบหมายให้เพื่อน เข้าไปเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะกรรมการจักงาน ๕๐ ปี น้องใหม่ จุฬาฯ ด้วย อาทิเช่น แมวสมถวิล ฝ่ายสารานียกร ตุ๊กอุษา และ เด่นจิรวัธน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หยิกสัมพันธ์ เปนต้น

คณะรัฐศาสตร์ ได้เตรียมจัดทำเว็บเพจ ของคณะขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมที่จะทำในปี ๒๕๖๓

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *