Tue. Mar 5th, 2024

Day: August 28, 2019

ในปี ๒๕๖๓ จะเป็นปีที่ น้องใหม่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะมีอายุครบ ๕๐ ปี ที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พวกเราจะได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อความสนุกสนาน บันเทิงใจแก่พวกเราเอง เพื่อตอบแทนมหาวิทยาลัยของเรา และเพื่อตอบแทนสังคม ที่ให้โอกาสเราได้รับการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   ... Read More